Usnesení rady č. 669 ze dne 23.9.2009

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 846, ulice Jeseniova č.o. 27, domu č.p. 909, ulice Jeseniova č.o. 29, domu č.p. 1063, ulice Jeseniova č.o. 31, domu č.p. 1045, ulice Jeseniova č.o. 33, domu č.p. 1046, ulice Jeseniova č.o. 35 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1807, Basilejské náměstí č.o. 3“

č.j.: 717/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 669
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 846, ulice Jeseniova č.o. 27, domu č.p. 909, ulice Jeseniova č.o. 29, domu č.p. 1063, ulice Jeseniova č.o. 31, domu č.p. 1045, ulice Jeseniova č.o. 33, domu č.p. 1046, ulice Jeseniova č.o. 35 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1807, Basilejské náměstí č.o. 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         znění příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 846, ulice Jeseniova č.o. 27, domu č.p. 909, ulice Jeseniova č.o. 29, domu č.p. 1063, ulice Jeseniova č.o. 31, domu č.p. 1045, ulice Jeseniova č.o. 33, domu č.p. 1046, ulice Jeseniova č.o. 35 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1807, Basilejské náměstí č.o. 3“
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části