Usnesení rady č. 668 ze dne 23.9.2009

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 446, ulice Jeseniova č.o. 37, domu č.p. 450, ulice Jeseniova č.o. 39, domu č.p. 449, ulice Jeseniova č.o. 41, domu č.p. 448, ulice Ostromečská č.o. 3 , domu č.p. 395, ulice Ostromečská č.o. 5 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1888, ulice Vinohradská č.o. 139“

č.j.: 715/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 668
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 446, ulice Jeseniova č.o. 37, domu č.p. 450, ulice Jeseniova č.o. 39, domu č.p. 449, ulice Jeseniova č.o. 41, domu č.p. 448, ulice Ostromečská č.o. 3 , domu č.p. 395, ulice Ostromečská č.o. 5 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1888, ulice Vinohradská č.o. 139
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         znění příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Výměna oken domu č.p. 446, ulice Jeseniova č.o. 37, domu č.p. 450, ulice Jeseniova  č.o. 39, domu č.p. 449, ulice Jeseniova č.o. 41, domu č.p. 448, ulice        Ostromečská č.o. 3 , domu č.p. 395, ulice Ostromečská č.o. 5 a rekonstrukce ZTI domu č.p. 1888, ulice Vinohradská č.o. 139“
 
 
II.      u k l á d á
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části