Usnesení rady č. 667 ze dne 23.9.2009

ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.

č.j.: 725/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Pražská parkovací a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 667
ze dne 23. 9. 2009
 
ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Pražská parkovací a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
 
2.     smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s., která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
 
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části