Usnesení rady č. 664 ze dne 23.9.2009

k uzavření dodatku č. 25 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 705/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 664
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k uzavření dodatku č. 25 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 25 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., který tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
II.               u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek č. 25 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s. s účinností od 1.9.2009       
 
  
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části