Usnesení rady č. 623 ze dne 9.9.2009

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Úprava prostor kuchyně a jídelny domu č.p. 268, ulice Roháčova č.o. 24 a 26 “

č.j.: 664/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 623
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Úprava prostor kuchyně a jídelny domu č.p. 268, ulice Roháčova č.o. 24 a 26 “
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
znění příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Úprava prostor kuchyně a jídelny domu č.p. 268, ulice Roháčova č.o. 24 a 26 “
 
 
II.      u k l á d á
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., která je přílohou tohoto usnesení
 
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části