Usnesení rady č. 622 ze dne 9.9.2009

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Částečná úprava fasády včetně výměny oken domu č.p. 511, ulice Jeseniova č.o. 15, domu č.p. 431, ulice Jeseniova č.o. 17, domu č.p. 519, ulice Jeseniova č.o. 19, domu č.p. 518, ulice Jeseniova č.o. 23, domu č.p. 508, ulice Jeseniova č.o. 25 “

č.j.: 663/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 622
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Částečná úprava fasády včetně výměny oken domu č.p. 511, ulice Jeseniova č.o. 15, domu č.p. 431, ulice Jeseniova č.o. 17, domu č.p. 519, ulice Jeseniova č.o. 19, domu č.p. 518, ulice Jeseniova č.o. 23, domu č.p. 508, ulice Jeseniova č.o. 25 “
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
znění příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Částečná úprava fasády včetně výměny oken domu č.p. 511, ulice Jeseniova č.o. 15, domu č.p. 431, ulice Jeseniova č.o. 17, domu č.p. 519, ulice Jeseniova č.o. 19, domu č.p. 518, ulice Jeseniova č.o. 23, domu č.p. 508, ulice Jeseniova č.o. 25 “
 
 
II.               u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části