Usnesení rady č. 621 ze dne 9.9.2009

k záměru prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., v domech čp. 172 s pozemky parc. č. 890/1, 890/2 a čp. 1786 s pozemky parc. č. 1652, 1648/14, vše v k.ú. Žižkov – Roháčova 3, Jičínská 49, Praha 3

č.j.: 662/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 621
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k záměru prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., v domech čp. 172 s pozemky parc. č. 890/1, 890/2 a čp. 1786 s pozemky parc. č. 1652, 1648/14, vše v k.ú. Žižkov – Roháčova 3, Jičínská 49, Praha 3
 
 
Rada městské části 
 
 
I.                  schvaluje
 
záměr prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., v domech čp. 172 s pozemky parc. č. 890/1, 890/2 a čp. 1786 s pozemky parc. č. 1652, 1648/14, vše v k.ú. Žižkov – Roháčova 3, Jičínská 49,  Praha 3
 
II.      ukládá
         1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části