Usnesení rady č. 620 ze dne 9.9.2009

ke schválení zveřejnění znaku Městské části Praha 3 na webových stránkách České unie neslyšících, oblastní organizace Praha

č.j.: 679/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 620
ze dne 9. 9. 2009
 
 
ke schválení zveřejnění znaku Městské části Praha 3 na webových stránkách České unie neslyšících, oblastní organizace Praha
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         zveřejnění znaku Městské části Praha 3 na webových stránkách České unie neslyšících, oblastní organizace Praha
       
 
II.      u k l á d á
         
         1. vedoucí odboru kultury
1.1. poskytnout znak městské části pro výše uvedený účel v potřebné kvalitě
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části