Usnesení rady č. 619 ze dne 9.9.2009

k uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s Muzeem hlavního města Prahy

č.j.: 678/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 619
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s Muzeem hlavního města Prahy
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
         uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s Muzeem hlavního města Prahy, která je nedílnou součástí  tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat tuto smlouvu
         
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části