Usnesení rady č. 618 ze dne 9.9.2009

k uzavření Smlouvy o propagaci s Auto Jarov s.r.o.

č.j.: 677/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 618
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k uzavření Smlouvy o propagaci s Auto Jarov s.r.o.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
uzavření Smlouvy o propagaci s Auto Jarov s.r.o. v rámci XIII. ročníku Vinohradského vinobraní, která je součástí tohoto usnesení
 
 
II.      b e r e   n a   v ě d o m í 
 
          text Smlouvy o propagaci s Auto Jarov s.r.o
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M.Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části