Usnesení rady č. 617 ze dne 9.9.2009

ke schválení užití znaku Městské části Praha 3 na propagačním materiálu Dechového orchestru Žižkovanka

č.j.: 676/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 617
ze dne 9. 9. 2009
 
 
ke schválení užití znaku Městské části Praha 3 na propagačním materiálu Dechového orchestru Žižkovanka
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
užití znaku Městské části Praha 3 na propagačním materiálu Dechového orchestru Žižkovanka, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
         
         1. vedoucí odboru kultury
         1.1.informovat žadatele o schválení užití znaku MČ Praha 3 pro výše uvedený účel
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části