Usnesení rady č. 615 ze dne 9.9.2009

k darům členům okrskových volebních komisí – zajištění voleb do Parlamentu České republiky

č.j.: 659/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 615
ze dne 9. 9. 2009
 
 
k darům členům okrskových volebních komisí – zajištění voleb do Parlamentu České republiky
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e             
        
1. dar ve výši Kč 400 pro člena okrskové volební komise, který zajišťoval volby do Parlamentu České republiky a který není zaměstnancem Městské části zařazeným do Úřadu městské části
 
2. znění darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1.     vedoucímu OE
1.1. vyplatit dary dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části