Usnesení rady č. 98 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2577/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.


č.j.: 102/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 98
ze dne 11.2.2009
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2577/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.
 
 
 Rada městské části 
 
 
|I.      b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2577/102 v budově č.p.2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2577/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. – umístění účastníků
            
  
Nebytová jednotka – garáž č. 2577/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 169/18280 na společných částech budovy č.p. 2576, 2577 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
12
001615/2009
300 333,00 Kč
5
000025/2009
250 000,00 Kč
20
002231/2009
242 500,00 Kč
2
110570/2008
241 000,00 Kč
 


2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2577/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3. prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na 1. místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části