Usnesení rady č. 90 ze dne 11.2. 2009

k roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2008

č.j.: 77/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 90
ze dne 11.2.2009
 
 
  
k roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2008
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2008, která je přílohou tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části               starostka městské části