Usnesení rady č. 89 ze dne 11.2. 2009

k Prohlášení vlastníka dle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp.2016 s pozemkem parc. č. 2617/1, vše v k.ú. Vinohrady

č.j.: 94/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 89
ze dne 11.2.2009
 
 
k Prohlášení vlastníka dle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp.2016 s pozemkem parc. č. 2617/1, vše v k.ú. Vinohrady
 
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e 
 
Prohlášení vlastníka dle § 4 zák.č. 72/1994 Sb., v platném znění, vyhotovené realitní kanceláří Severní nemovitostní s.r.o., IČ 254 63 497, kterými jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp. 2016 s pozemkem parc. č. 2617/1, vše v k.ú. Vinohrady, které je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat výše citované Prohlášení vlastníka
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části