Usnesení rady č. 88 ze dne 11.2. 2009

 k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 93/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 88
ze dne 11.2.2009
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.     u k l á d á
        
         1. vedoucímu odboru ekonomického
         1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                   starostka městské části