Usnesení rady č. 87 ze dne 11.2. 2009

k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 1451/2 v k. ú. Žižkov, pro Družstvo “BOŘIVOJKA“, IČ 614 62 446

č.j.: 90/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 87
ze dne 11.2.2009
 
 
 
k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 1451/2 v k. ú. Žižkov, pro Družstvo “BOŘIVOJKA“, IČ 614 62 446
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
kupní smlouvu k prodeji pozemku parc. č. 1451/2 v k. ú. Žižkov, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části               starostka městské části