Usnesení rady č. 85 ze dne 11.2. 2009

k návrhu inominátní smlouvy, týkající se pozemků parc. č. 3541/103 a parc. č. 3541/3 vše v k.ú. Žižkov, pro umístění nových staveb inženýrských sítí k projektu  „Bytový soubor Na Vackově“, pro společnost Metrostav Vackov a.s., IČ 256 41 182

č.j.: 87/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 85
ze dne 11.2.2009
 
 
k návrhu inominátní smlouvy, týkající se pozemků parc. č. 3541/103 a parc. č. 3541/3 vše v k.ú. Žižkov, pro umístění nových staveb inženýrských sítí k projektu  „Bytový soubor Na Vackově“, pro společnost Metrostav Vackov a.s., IČ 256 41 182
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       b e r e  n a   v ě d o m í
souhlas s umístěním staveb a vstupem na pozemky ze dne 22.12.2008, čj. UMCP3 111661/2008, pro společnost Metrostav Vackov a.s., IČ 256 41 182, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
návrh inominátní smlouvy, týkající se pozemků parc. č. 3541/103 a parc. č. 3541/3 vše v k.ú. Žižkov, pro umístění nových staveb inženýrských sítí k projektu „Bytový soubor Na Vackově“, pro společnost Metrostav Vackov a.s., IČ 256 41 182, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovanou smlouvu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části