Usnesení rady č. 83 ze dne 11.2. 2009

k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 2639/232 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v domě Na Vrcholu 2581, 2582, 2583, Praha 3, IČ 26762838

č.j.: 74/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 83
ze dne 11.2.2009
 
 
k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 2639/232 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v domě Na Vrcholu 2581, 2582, 2583, Praha 3, IČ 26762838
 
 
Rada městské části
 
        
                                                                                                   
I.       s c h v a l u j e
 
kupní smlouvu k prodeji pozemku parc. č. 2639/232 v k. ú. Žižkov, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                                 starostka městské části