Usnesení rady č. 82 ze dne 11.2. 2009

ke změně počtu zaměstnanců Úřadu městské části v roce 2009

č.j.: 76/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 82
ze dne 11.2.2009
 
 
ke změně počtu zaměstnanců Úřadu městské části v roce 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
snížení počtu zaměstnanců Odboru informatiky Úřadu městské části o 2 přepočtené osoby ode dne 1.3.2009
 
 
II.     u k l á d á
        
         1. vedoucímu odboru ekonomického
         1.1. zapracovat změny do limitu počtu zaměstnanců
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části