Usnesení rady č. 80 ze dne 11.2. 2009

k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části

č.j.: 88/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 80
ze dne 11.2.2009
 
k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části
 
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
zápis č. 1 ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 29.1.2009. Paralelně s rekonstrukcí objektu bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele jídelny  
 
II.      d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního Pobočce Diakonie Církve bratrské ve výši 50.750 Kč na režijní poplatky za obědy pro děti s kombinovaným postižením
 
III.    s c h v a l u j e
doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části, dle přílohy tohoto usnesení
1.      poskytnutí nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
2.      zajištění stravování pro Pečovatelskou službu Roháčova 24-26
3.      směny bytů v DPS Roháčova
4.      žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
5.      podněty bytové komise
 
IV.    u k l á d á
1. vedoucí OE
1.1. zajistit realizaci bodu III. 1 tohoto usnesení
         
2. vedoucí OSV
2.1. realizovat bod III. 3, 4 tohoto usnesení
 
3. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
3.1. realizovat bod III. 2 tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části