Usnesení rady č. 79 ze dne 11.2. 2009

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

č.j.: 79/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 79
ze dne 11.2.2009
 
 
k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 10.4.2008 
k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
-         Zdeňce ŠEDIVÉ
 
 
II.      s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 58, 1+0, standardní kvality, ve 4. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou se Zdeňkou ŠEDIVOU
 
(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení )
 
 
III.    u k l á d á
 
1. vedoucí OBNP
1.1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části