Usnesení rady č. 78 ze dne 11.2. 2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 92/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 78
ze dne 11.2.2009
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
Rada městské části
 
I.      b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis č. 3 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 4.2.2009, dle přílohy tohoto usnesení
     
 
 
II.     s c h v a l u j e
 
doporučení Bytové komise Rady Městské části    

1.    
Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
2.     Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
3.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
4.     Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
5.     Souhlas s vyklizením bytu
6.     Souhlas s otevřením a vyklizením bytu na náklad MČ Praha 3
7.     Žádosti o přechod nájmu bytu
8.     Žádosti o nájem bytu
9.     Různé
      
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části