Usnesení rady č. 74 ze dne 11.2.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 22, Soběslavská 35/2257, Praha 3

č.j.: 83/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 74
ze dne 11.2.2009
k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 22, Soběslavská 35/2257, Praha 3
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení se Zdeňkou VACKOVOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení se Zdeňkem SEMERÁDEM, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s Mgr. Svatoplukem KARÁSKEM, za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s Veronikou HLÍDKOVOU, za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
 
II.      u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1 uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části