Usnesení rady č. 71 ze dne 11.2. 2009

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

Usnesení rady č. 70 ze dne 28.1. 2009č.j.: 80/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 71
ze dne 11.2.2009
 
k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
              
zápis č. 2 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne  2. 2. 2009,  dle přílohy tohoto usnesení
  
  
II.      s c h v a l u j e
 
doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části
1.     Výběrové řízení č. 280
2. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ
3. Garážová stání Pod Lipami 33A/2561A, Praha 3
4. Žádosti o změnu nájemní smlouvy
5.  Žádost o souhlas s podnájmem
6.   Žádost o umístění sídla firmy
7.   Ukončení nájmu, výpovědi
8.   Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
9.   Žádosti o přidělení nebytového prostoru
10. Žádosti o výměnu garážových stání
11. Různé
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části