Usnesení rady č. 117 ze dne 11.2. 2009

k záměru pilotního projektu Mapový portál Městské části Praha 3


č.j.: 122/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 117
ze dne 11.2.2009
 
 
k záměru pilotního projektu Mapový portál Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
záměr pilotního projektu Mapový portál Městské části Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
záměr pilotního projektu Mapový portál Městské části Praha 3
 
 
III.    u k l á d á
 
1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka
1.1. zajistit realizaci pilotního projektu Městské části Praha 3
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části