Usnesení rady č. 735 ze dne 21.10.2009

k  odměnám  ředitelů  základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem  je Městská část Praha 3

č.j.: 784/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 735
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k  odměnám  ředitelů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
návrh zástupce starosty Městské části Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3
 
 
II.      s c h v a l u j e
odměny ředitelům základních a mateřských škol jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
1. příspěvkovým organizacím
1.1. zajistit vyplacení odměny
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části