Usnesení rady č. 734 ze dne 21.10.2009

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 782/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 734
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
              
         zápis č. 15 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze  dne 12. 10. 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
             
II.      s c h v a l u j e
 
doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části
1. Výběrové řízení č. 296
2.   Volné nebytové prostory – využití pro VŘ
3.   Žádosti o změnu nájemní smlouvy
4.   Ukončení nájmu, výpovědi  
5.   Žádost o podnájem      
6.   Tržní řád
7.   Různé
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části