Usnesení rady č. 733 ze dne 21.10.2009

k provozování loterií a jiných podobných her dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v Městské části Praha 3

č.j.: 787/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 733
ze dne 21. 10. 2009
 
k provozování loterií a jiných podobných her dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v Městské části Praha 3
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
s vyřazení míst provozování výherních hracích přístrojů z přílohy obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů
1.     náměstí Jiřího z Poděbrad 15/873, Praha 3
2.     náměstí Jiřího z Poděbrad 16/853, Praha 3
3.     náměstí Jiřího z Lobkovic 20/2288, Praha 3
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucí OOS
1.1. postupovat v souladu s tímto usnesením
 
 
  
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části