Usnesení rady č. 732 ze dne 21.10.2009

ke  jmenování členů  konkurzní komise pro   konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518

č.j.: 783/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 732
ze dne 21. 10. 2009
 
ke  jmenování členů  konkurzní komise pro   konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518
 
Rada městské části
           
I.       j m e n u j e
 
komisi pro konkurzní řízení na ředitele Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518
 
1. ve složení:
předseda:   Mgr. Jiří Matušek – MČ Praha 3
členové:     Mgr. Přemysl Hrabě – MČ Praha 3
                 Mgr. Libuše Tláskalová – Česká školní inspekce
                 PhDr. Zdenka Klesnilová – OŠMT MHMP
                 Ivana Netušilová –MŠ Buková 26, Praha 3
                Jaroslava Kozohorská – odborník, MŠ Na Balkáně 74, Praha 3
  
2. do funkce tajemníka konkurzní komise: Marcelu Polákovou
 
II.      u k l á d á
 
1. tajemníkovi konkurzní komise
1.1. seznámit členy konkurzních komisí s jejich jmenováním, místem a časem konání komisí a programem jednání
 
2. vedoucímu OŠ
2.1. realizovat konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizaceMateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části