Usnesení rady č. 731 ze dne 21.10.2009

ke změně mandátní smlouvy o vydávání Radničních novin s Martinem Šejnostem

č.j.: 786/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 731
ze dne 21. 10. 2009
 
 
ke změně mandátní smlouvy o vydávání Radničních novin s Martinem Šejnostem 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         změnu mandátní smlouvy o vydávání Radničních novin s Martinem Šejnostem, která je přílohou tohoto      usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
         změnu mandátní smlouvy o vydávání Radničních novin s Martinem Šejnostem, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovaný dodatek smlouvy
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části