Usnesení rady č. 730 ze dne 21.10.2009

ke Koncepci integrace Radničních novin Prahy 3, internetových stránek a PR služeb MČ P3

č.j.: 785/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 730
ze dne 21. 10. 2009
 
 
ke Koncepci integrace Radničních novin Prahy 3, internetových stránek a PR služeb MČ P3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
Koncepci integrace Radničních novin Prahy 3 a internetových stránek MČ P3, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
Koncepci integrace Radničních novin Prahy 3 a internetových stránek MČ P3, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části