Usnesení rady č. 728 ze dne 21.10.2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 780/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 728
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
         Zápis č. 17 ze zasedání Bytové komise RMČ ze dne  14.10. 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
         doporučení Bytové komise Rady Městské části
         
1.     Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
2.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
3.     Žádosti o výměnu bytu za menší, resp. jiný
4.     Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
5.     Souhlas s vyklizením bytu
6.     Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
7.     Žádosti o přechod nájmu bytu
8.     Žádosti o nájem bytu
9.     Různé
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části