Usnesení rady č. 725 ze dne 21.10.2009

k dodatku č.1 ke smlouvě S397/09 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3

č.j.: 773/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 725
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k dodatku č.1 ke smlouvě S397/09 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě S 397/09 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s Technickou správou komunikací, kterým se upravuje cena v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele. Dodatek je přílohou tohoto usnesení.
      
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části  
1.1. podepsat uvedený dodatek
 
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části