Usnesení rady č. 723 ze dne 21.10.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2493/2 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 5 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 769/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 723
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2493/2 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 5 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  b e r e   n a    v ě d o m í
 
         Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2493/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/27144 na společných částech  domu  čp. 2492, 2493, 2494, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým  podílem na pozemcích  parc. č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56,  k.ú. Žižkov, K Chmelnici 5, Praha 3, který      je přílohou tohoto usnesení
 
II.               d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
 
         1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2493/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým  podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov, K Chmelnici 5, Praha 3 – umístění účastníků
            
 
Bytová jednotka č. 2493/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
1
061833/2009
3 000 010 Kč
Richard Pleml a Daniela Plemlová Baláčková
 
 
2. prodej bytové jednotky č. 2493/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/27144 na společných částech domu čp. 2492, 2493, 2494, a odpovídajícím podílem na pozemcích parc.č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a 2639/55, 2639/56 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov, K Chmelnici 5, Praha 3 účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení
 
 
III.           u k l á d á
 
1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části