Usnesení rady č. 722 ze dne 21.10.2009

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Žižkovské divadlo JC, Štítného 5, Praha 3

č.j.: 778/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 722
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Žižkovské divadlo JC, Štítného 5, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.     s c h v a l u j e
 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Žižkovské divadlo JC, Štítného 5, Praha 3ve výši 90 000,- Kč, na vymalování hlediště, pokládku koberce v hledišti
 
 
II.    u k l á d á
           
1. ředitelce příspěvkové organizace Žižkovské divadlo JC, Štítného 5, Praha 3     
1.1. převést schválené finanční prostředky tj. 90 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu
 
  
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části