Usnesení rady č. 721 ze dne 21.10.2009

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 777/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 721
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 o poskytnuté účelové transfery prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.     úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucí ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části