Usnesení rady č. 720 ze dne 21.10.2009

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací MŠ Jeseniova 98/2593

č.j.: 776/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 720
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací MŠ Jeseniova 98/2593
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
        
žádost ředitelky příspěvkové organizace MŠ Jeseniova 98/2593, Praha 3, o souhlas zřizovatele k přijetí peněžitých darů v celkové výši 18 tis. Kč. Dary budou poskytnuty rodiči dětí, které navštěvují tuto mateřskou školu.
1.     dar bude poskytnut ve výši 10 tis. Kč
2.     dar bude poskytnut ve výši   5 tis. Kč
3.     dar bude poskytnut ve výši   3 tis. Kč   
 
II.      s c h v a l u j e  
udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí darů v celkové výši 18 tis. Kč
 
III.    u k l á d á
         1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. informovat příslušnou příspěvkovou organizaci o poskytnutí předchozího souhlasu
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části