Usnesení rady č. 719 ze dne 21.10.2009

k přerušení provozu mateřských škol v MČ Prahy 3 ve dnech 28. 12. 2009 až 31. 12. 2009

č.j.: 775/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 719
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k přerušení provozu   mateřských škol v MČ Prahy 3 ve dnech 28. 12. 2009 až 31. 12. 2009
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
informaci Mgr. Matuška, zástupce starosty, vyplývající z  porady s ředitelkami mateřských škol MČ Praha 3 dne 14. 10. 2009
 
 
II.               s c h v a l u j e
 
přerušení provozu mateřských škol, do nichž se přihlásí v době vánočních prázdnin méně než 10% dětí zapsaných k docházce do příslušné MŠ
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části