Usnesení rady č. 718 ze dne 21.10.2009

k žádosti o přerušení provozu v   příspěvkové   organizaci Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590, dne 16.11.2009 

č.j.: 774/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 718
ze dne 21. 10. 2009
 
 
k žádosti o přerušení provozu v   příspěvkové   organizaci Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590, dne 16.11.2009 
 
 
Rada městské části
        
 
I.                   b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
 
                 
II.                s c h v a l u j e
 
přerušení provozu Mateřské školy, Praha 3, Na Balkáně 74/2590, dne 16.11.2009, z důvodu sanitárního dne
 
 
III.            u k l á d á
 
ředitelce MŠ Na Balkáně neprodleně informovat zákonné   zástupce   dětí o přerušení provozu v MŠ Na Balkáně, ve výše uvedeném termínu
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části