Usnesení rady č. 717 ze dne 21.10.2009

1. ke změně zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části – Odbor bytů a nebytových prostor 2. ke změně počtu zaměstnanců Úřadu městské části v roce 2009

č.j.: 768/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 717
ze dne 21. 10. 2009
 
 
1. ke změně zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části – Odbor bytů a nebytových prostor
2. ke změně počtu zaměstnanců Úřadu městské části v roce 2009
 
Rada Městské části
 
I.                  s c h v a l u j e
 
1. změnu zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části, Odboru bytů a nebytových prostor s účinností ode dne 1.12.2009 takto:
Do oddělení bytů Odboru bytů a nebytových prostor se doplňují tyto činnosti:
-       realizuje program ústupového bydlení, tj. zprostředkovává výměny větších obecních bytů za menší
-       připravuje podklady pro poskytnutí dočasné slevy na nájemném  
-       připravuje podklady pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory
 
2. zvýšení počtu zaměstnanců Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části o 1 přepočtenou osobu s  účinností ode dne 1.12.2009  
 
II.      u k l á d á
 
1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
1.1. zajistit doplnění schválených změn do Organizačního řádu Úřadu městské části
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části