Usnesení rady č. 716 ze dne 21.10.2009

ke zpracování energetického auditu – MŠ Jeseniova 98

č.j.: 772/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 716
ze dne 21. 10. 2009
 
 
ke zpracování energetického auditu – MŠ Jeseniova 98
 
 
Rada městské části Praha 3
 
        
I.                  s c h v a l u j e
 
1. zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Jeseniova 98
 
2. zadat  zpracování firmě ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00   Praha 3, IČO 61503240 za cenu 106.000,- Kč bez DPH
 
 
II.               u k l á d á
 
1.     vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
2.     Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
3.     M. Kozumplíkové, starostce městské části 
3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části