Usnesení rady č. 701 ze dne 7.10.2009

k záměru  k pořízení programu GORDIC VYK pro příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 3

č.j.: 754/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 701
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k záměru  k pořízení programu GORDIC VYK pro příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         záměr k pořízení programu GORDIC VYK pro příspěvkové organizace  zřízené Městskou částí Praha 3
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         1.1. zajistit realizaci záměru programu GORDIC VYK pro příspěvkové  organizace zřízené Městskou částí Praha 3
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části