Usnesení rady č. 700 ze dne 7.10.2009

ke vzdání  se funkce  ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková  26/2518

č.j.: 753/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 700
ze dne 7. 10. 2009
 
 
ke vzdání  se funkce  ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková  26/2518
 
 
Rada městské části
           
 
I.                   b e r e   n a   v ě d o m í 
 
písemné    sdělení   paní Vlastimily Vrabcové  ze dne 2.10.2009, kterým se vzdává funkce ředitelky    příspěvkové organizace   Mateřská škola, Praha 3, Buková  26/2518ke dni 31. 12. 2009, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení   
                   
II.                s c h v a l u j e
 
zadání podmínek a náležitostí pro konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace   Mateřská škola, Praha 3, Buková  26/2518 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení, podmínky  budou  zveřejněny  v  Učitelských novinách, MF Dnes a na webových stránkách MČ Praha 3
 
III.            u k l á d á
 
1. vedoucímu OŠ
1.1. realizovat konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková  26/2518
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části