Usnesení rady č. 699 ze dne 7.10.2009

k návrhu nájemní smlouvy k pronájmu pozemku parc. č. 2639/153 o výměře 17 m2 pod stavbou garáže, v k.ú. Žižkov, Pavlovi Novákovi st. a Mileně Novákové, oba bytem xxxxx, z důvodu majetkoprávního narovnání

č.j.: 751/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 699
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k návrhu nájemní smlouvy k pronájmu pozemku parc. č. 2639/153 o výměře 17 m2 pod stavbou garáže, v k.ú. Žižkov, Pavlovi Novákovi st. a Mileně Novákové, oba bytem xxxxx, z důvodu majetkoprávního narovnání
 
 
Rada městské části 
 
 
I.   schvaluje
 
     návrh nájemní smlouvy k pronájmu pozemku parc. č. 2639/153 o výměře 17 m2 pod  stavbou garáže, v k.ú. Žižkov, Pavlovi Novákovi st. a Mileně Novákové, oba bytem xxxxx, z důvodu majetkoprávního narovnání, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II. ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat shora citovanou nájemní smlouvu
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části