Usnesení rady č. 697 ze dne 7.10.2009

k úhradě telekomunikačních poplatků tel. čísla 724 089 774 pana Tomáše Hilmara v souvislosti s havárií systému Proxio

č.j.: 752/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 697
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k úhradě telekomunikačních poplatků tel. čísla 724 089 774 pana Tomáše Hilmara v souvislosti s havárií systému Proxio
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
         úhradu telekomunikačních poplatků tel. čísla 724 089 774 pana Tomáše Hilmara v souvislosti s havárií systému Proxio z rozpočtu odboru hospodářské správy
 
 
II.               u k l á d á
 
1. vedoucímu Odboru hospodářské správy
1.1. zajistit realizaci úhrady telekomunikačních poplatků tel. čísla 724 089 774  pana Tomáše Hilmara v souvislosti s havárií systému Proxio
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části