Usnesení rady č. 696 ze dne 7.10.2009

k návrhu smlouvy o partnerství v rámci projektu eGoverment v Praze(OP Praha Konkurenceschopnost)

č.j.: 749/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 696
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k návrhu smlouvy o partnerství v rámci projektu eGoverment v Praze
(OP Praha Konkurenceschopnost)
 
Rada městské části 
 
 
I.       schvaluje

smlouvu o partnerství, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat schválenou smlouvu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části