Usnesení rady č. 695 ze dne 7.10.2009

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, Praha 3

č.j.: 748/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 695
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, Praha 3 ve výši 100 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s opravami domečku se sociálním zařízením a rozvodů vody na školní zahradě
 
II.      u k l á d á
 
         1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, Praha 3
1.1. převést schválené finanční prostředky, tj. 100 000,- Kč, z rezervního fondu do investičního fondu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části