Usnesení rady č. 693 ze dne 7.10.2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 746/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 693
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
         Zápis č. 16 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne  30. 9.
         2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
         doporučení Bytové komise Rady Městské části
       
1.     Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
2.     Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
3.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
4.     Žádosti o přechod nájmu bytu
5.     Žádosti o výměnu bytu za menší, resp. větší 
6.     Žádosti o nájem bytu
7.     Různé
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části