Usnesení rady č. 691 ze dne 7.10.2009

ke zmocnění pro firmu Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. jako zadavatele veřejné zakázky ve smyslu § 2, odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro realizaci plánované nadlimitní veřejné zakázky v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2010

č.j.: 744/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 691
ze dne 7. 10. 2009
 
 
ke zmocnění pro firmu Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. jako zadavatele veřejné zakázky ve smyslu § 2, odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro realizaci plánované nadlimitní veřejné zakázky v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2010
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  z m o c ň u j e  
 
firmu Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
 
jako zadavatele veřejné zakázky ve smyslu § 2, odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k zadání veřejné zakázky pro realizaci investiční akce „Vybudování střešních nástaveb, celková regenerace panelových domů, č.p. 849 ul. Lupáčova č.o.16, č.p. 815 ul. Lupáčova č.o.14, č.p. 812 ul. Lupáčova č.o.12, č.p. 805 ul. Lupáčova č.o.10, rekonstrukce nebytových prostor souboru panelových domů a regenerace parteru na pozemku par.č. 979/1“ v rámci návrhu rozpočtu městské části pro rok 2010
 
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části